CÁC NGHỊ ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

CÁC NGHỊ ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG
3.67 (73.33%) 3 votes

CÁC NGHỊ ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

Các Nghị định liên quan đến Công tác An toàn vệ sinh lao động

 

Số ký hiệu Ngày Tên văn bản
45/2013/NĐ-CP 27/05/2013 Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động
26/NĐ-CP 08/04/2011 Sửa đổi bổ xung một số điều của Nghị định số 108/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất
39/2009/NĐ-CP 23/04/2009 Hướng dẫn về vật liệu nổ công nghiệp
108/2008/NĐ-CP 07/10/2008 Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất
68/2005/NĐ-CP 20/05/2005 Văn bản về An toàn Hóa Chất
113/2004/NĐ-CP 16/04/2004 Quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động
01/2003/NĐ-CP 09/01/2003 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Nghị định số 12/CP ngày 26 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ
110/2002/NĐ-CP 27/12/2002 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/CP ngày 20/01/1995 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động
12/CP 26/01/1995 Chế độ trợ cấp bệnh nghề 

 

Tin Liên Quan