DỰ THẢO Thông tư Hướng dẫn tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động

DỰ THẢO Thông tư Hướng dẫn tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động
4 (80%) 2 votes

 

 

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH  

VÀ XÃ HỘI

 

Số:       /2016/TT-BLĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

Hà Nội, ngày      tháng     năm 2016

 

 

THÔNG TƯ

Hướng dẫn tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động

Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 87/QĐ-TTg ngày 12/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn lao động;

Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư hướng dẫn tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

 1. Thông tư này hướng dẫn việc tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động.
 2. Thông tư này áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động các cấp; các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động.

Điều 2. Chủ đề của Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động

Hằng năm, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội căn cứ vào tình hình tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và tình hình thực tiễn của đất nước xây dựng chủ đề chung của Tháng hành động. Các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp theo đặc điểm sản xuất và trọng tâm công tác an toàn, vệ sinh lao động của từng năm có thể lựa chọn chủ đề riêng phù hợp với đơn vị.

Chủ đề cần ngắn gọn, dễ hiểu, chứa đựng thông điệp thúc đẩy hành động về an toàn, vệ sinh lao động, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, nổi cộm trong công tác an toàn, vệ sinh lao động của quốc gia hoặc của ngành, lĩnh vực, địa phương mà cộng đồng doanh nghiệp, xã hội, dư luận quan tâm.

 Điều 3. Nội dung hoạt động của Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động

Tập trung vào thực hiện các qui định của Luật An toàn, vệ sinh lao động; các yêu cầu, chỉ đạo, định hướng trong công tác an toàn, vệ sinh lao động; các mục tiêu cải thiện điều kiện làm việc, giảm tải nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, xây dựng văn hóa an toàn trong doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh. Các hoạt động chính tổ chức trong Tháng hành động gồm:

 1. Truyền thông về an toàn, vệ sinh lao động
 2. a) Xây dựng, gửi, phát các thông điệp, tài liệu tuyên truyền về chủ đề, nội dung hoạt động của Tháng hành động tới các doanh nghiệp, người lao động và cộng đồng.
 3. b) Xây dựng các tài liệu, hướng dẫn về kỹ năng, qui trình làm việc an toàn; xây dựng các ấn phẩm, tài liệu truyền thông mẫu; phát hành các tranh áp phích, sổ tay, băng đĩa, tờ rơi tuyên truyền về an toàn, vệ sinh lao động;
 4. c) Cung cấp tài liệu, thông tin liên quan đến chủ đề, nội dung Tháng hành động cho các cơ quan thông tin đại chúng; tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên các báo, đài, internet, hệ thống các đài phát thanh ở quận, huyện, xã phường như xây dựng các chương trình cảnh báo về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tin, bài phóng sự, chuyên đề về an toàn, vệ sinh lao động; phản ánh, phê phán các điều kiện, thực trạng mất an toàn lao động; tuyên dương các mô hình, điển hình tiêu biểu trong công tác an toàn, vệ sinh lao động…
 5. Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động
 6. a) Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động của quốc gia được tổ chức tại một địa phương trọng điểm và do Bộ Lao động, Thương binh xã hội phối hợp với các bộ, ngành, địa phương trọng điểm tổ chức.
 7. b) Tại các bộ, ngành, địa phương tổ chức mít tinh hoặc các hoạt động cụ thể để hưởng ứng Tháng hành động phù hợp với điều kiện của bộ ngành, địa phương, đảm bảo thiết thực, hiệu quả cho doanh nghiệp, người lao động.
 8. c) Chương trình của buổi lễ: theo mẫu qui định tại Phụ lục I kèm Thông tư này.
 9. d) Thành phần, số lượng người tham gia Lễ phát động/ Lễ mít tinh phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội của bộ, ngành, địa phương, có sự tham gia của lãnh đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, tổ chức, hiệp hội có liên quan; đại diện các doanh nghiệp, người lao động, sinh viên, học sinh trên địa bàn địa phương.
 10. Kiểm tra, thanh tra về an toàn, vệ sinh lao động

Tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra theo chuyên ngành hoặc liên ngành về an toàn, vệ sinh lao động trong Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động. Nội dung thanh tra, kiểm tra tập trung vào việc thực hiện các qui định pháp luật, các qui trình, qui chuẩn kỹ thuật về an toàn, vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doan; các yêu cầu, chỉ đạo trong tổ chức triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động.

 1. Phát động các phong trào thi đua về an toàn, vệ sinh lao động

Hằng năm hoặc theo giai đoạn, các bộ, ngành, địa phương tổ chức phát động các phong trào thi đua về an toàn, vệ sinh lao động trong các cơ quan, đơn vị theo  các chủ đề, mục tiêu cụ thể về an toàn, vệ sinh lao động cần phát động nhằm tạo phong trào thi đua, sức lan tỏa sâu rộng trong việc triển khai, thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh.

Nội dung các phong trào thi đua hướng đến việc thúc đẩy xây dựng văn hóa phòng ngừa, văn hóa an toàn lao động và thực hiện các mục tiêu cải thiện điều kiện lao động,  giảm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh.

Các kết quả thi đua được trao giải, công bố tại Lễ phát động/ Lễ mít tinh hưởng ứng Tháng hành động của năm tiếp theo hoặc trong các sự kiện lớn về an toàn, vệ sinh lao động của cơ quan, tổ chức nhằm khuyến khích, tôn vinh các tập thể, cá nhân có nhiều sáng kiến, đóng góp trong phong trào thi đua đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động.

 1. Khen thưởng về an toàn, vệ sinh lao động
 2. a) Tổ chức các hoạt động khen thưởng về an toàn, vệ sinh lao động cho các tập thể và cá nhân có những kết quả, thành tích xuất sắc về an toàn, vệ sinh lao động trong Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động hàng năm.
 3. b) Đối với các hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội: các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp chủ động lập hồ sơ đề nghị khen thưởng theo tuyến trình khen và gửi về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (qua Cục An toàn lao động) trước ngày 15/01 để Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xem xét quyết định.
 4. Tổ chức một số hoạt động chuyên đề về an toàn, vệ sinh lao động

Hàng năm, các bộ, ngành, địa phương tùy vào điều kiện, nội dung trọng tâm công tác của đơn vị, lựa chọn một số hoạt động chuyên đề về an toàn, vệ sinh lao động để tổ chức trong Tháng hành động như: tổ chức tọa đàm, đối thoại chính sách, hội nghị, hội thảo chuyên đề về an toàn, vệ sinh lao động; tư vấn, tập huấn, huấn luyện về nghiệp vụ, kỹ năng làm việc an toàn; hướng dẫn, tư vấn xây dựng nội qui, qui trình làm việc an toàn, cải thiện điều kiện lao động trong doanh nghiệp; tổ chức khám sức khỏe, khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động…

 1. Tổ chức một số hoạt động khác như: thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ lồng ghép các nội dung về an toàn, vệ sinh lao động…
 2. Tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, triển khai các nhóm hoạt động chính sau:
 3. a) Xây dựng và triển khai các chương trình hành động cụ thể về an toàn, vệ sinh lao động trong doanh nghiệp, cơ sở;
 4. b) Xây dựng, rà soát, bổ sung các nội qui, qui trình làm việc an toàn; tự kiểm tra, rà soát, đánh giá các nguy cơ, rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động đối với từng máy, thiết bị, từng phân xưởng, tổ, đội để có biện pháp khắc phục, xử lý kịp thời các sự cố, rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
 5. c) Tổ chức các hoạt động đào tạo, huấn luyện về kỹ năng làm việc an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tư vấn về an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động;
 6. d) Tổ chức khám sức khỏe, khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động, đo kiểm môi trường làm việc.

đ) Tổ chức các hoạt động thực hành, thao diễn xử lý sự cố kỹ thuật về an toàn, vệ sinh lao động; thực hành sơ cấp cứu; tổ chức các cuộc thi, sáng kiến cải thiện điều kiện làm việc, giảm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; ký giao ước thi đua đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động trong các phân xưởng, tổ, đội.

 1. e) Tổ chức các hoạt động khen thưởng về an toàn, vệ sinh lao động cho các tập thể, cá nhân trong doanh nghiệp làm tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động.
 2. g) Tổ chức các hoạt động đoàn thể thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ có nội dung lồng ghép tuyên truyền về an toàn, vệ sinh lao động; tổ chức một số hoạt động khác tùy theo điều kiện của doanh nghiệp, cơ sở.

Điều 4. Thời gian tổ chức

Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động được tổ chức từ ngày 01 đến ngày 30 tháng 5 hằng năm. Lễ phát động Tháng hành động được tổ chức:

Phương án 1: vào 01 ngày trong khoảng thời gian từ ngày 01 đến ngày 10 của tháng 5 hàng năm.

Phương án 2: vào 01 ngày trong khoảng thời gian trung tuần tháng 5 hàng năm

Điều 5. Tổ chức thực hiện Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động

 1. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
 2. a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các bộ ngành liên quan lựa chọn chủ đề, địa phương trọng điểm tổ chức Lễ phát động Tháng hành động.
 3. b) Hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động hàng năm (thời gian, kế hoạch, nội dung trọng tâm cần triển khai…);
 4. c) Chủ trì, phối hợp với địa phương trọng điểm và các bộ, ngành có liên quan tổ chức Lễ phát động Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động của quốc gia;
 5. d) Xây dựng nội dung, tài liệu hướng dẫn truyền thông trong Tháng hành động (in, phát hành tới các địa phương, doanh nghiệp hoặc đăng tải mẫu trên website của Cục An toàn lao động: antoanlaodong.gov.vn); Phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, các Bộ, ngành, liên quan xây dựng và triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền rộng rãi trên các báo, đài phát thanh và truyền hình; hệ thống các đài phát thanh ở quận huyện, xã, phường.

đ) Làm đầu mối, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng, thống nhất kế hoạch, nội dung chi tiết triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động hàng năm; tổ chức họp báo về Tháng hành động và công bố số liệu về tình hình tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng năm trong Tháng hành động.

 1. e) Tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra trọng điểm một số ngành, nghề, lĩnh vực có nguy cơ rủi ro cao về tai nạn lao động; kiểm tra, đôn đốc công tác triển khai Tháng hành động ở địa phương.
 2. g) Tùy theo điều kiện, hằng năm hoặc 2 năm một lần tổ chức Hội nghị tổng kết về công tác an toàn, vệ sinh lao động toàn quốc hoặc Hội nghị đối thoại có sự tham gia của các bên về thực thi Luật An toàn vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành trong Tháng hành động.
 3. h) Tổ chức một số hoạt động chuyên đề về an toàn, vệ sinh lao động khác theo nội dung hướng dẫn tại Điều 3 tùy theo điều kiện của từng năm.
 4. i) Tổng hợp, báo cáo kết quả tổ chức Tháng hành động của các Bộ, ngành, địa phương trên cả nước và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
 5. Các bộ, ngành, cơ quan liên quan
 6. a) Các Bộ, ngành, cơ quan liên quan phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng hành động; xây dựng kế hoạch và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tổ chức các hoạt động hưởng ứng phù hợp theo nội dung hướng dẫn qui định tại Điều 3.
 7. b) Đề nghị Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam phối hợp tổ chức Lễ phát động và các hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; hướng dẫn Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố, các công đoàn ngành Trung ương tổ chức và phối hợp thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động;
 8. c) Tổng kết, đánh giá kết quả tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động.
 9. Ủy ban nhân dân các cấp
 10. a) Xây dựng, ban hành kế hoạch và hướng dẫn triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động hàng năm của địa phương;
 11. b) Chỉ đạo việc tổ chức, phối hợp liên ngành trong triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá việc tổ chức, thực hiện ở các đơn vị, cơ sở trực thuộc.
 12. c) Bố trí kinh phí để tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phù hợp, thiết thực với điều kiện của địa phương theo hướng dẫn qui định tại Điều 3, trong đó cần tập trung ưu tiên để giải quyết những vấn đề tồn tại lâu dài, bức xúc trong công tác an toàn, vệ sinh lao động ở địa phương.
 13. d) Đối với Uỷ ban nhân dân các cấp quận huyện xã phường: cần chú trọng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho doanh nghiệp, người lao động cả trong khu vực có quan hệ lao động và không có quan hệ lao động tại địa phương; treo dán, phát hành các pano, tài liệu hướng dẫn tuyên truyền cụ thể về các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người sử dụng lao động, người lao động về an toàn, vệ sinh lao động.
 14. Cơ quan Lao động – Thương binh và Xã hội cấp tỉnh, thành phố và huyện
 15. a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân chỉ đạo, ban hành kế hoạch triển khai Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao tại địa phương.
 16. b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng kế hoạch, triển khai các hoạt động theo chủ đề, nội dung Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động tại địa phương
 17. c) Xây dựng nội dung, tài liệu hướng dẫn truyền thông trong Tháng hành động; in, phát hành các ấn phẩm, pano, áp phích tuyên truyền tới doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh.
 18. d) Tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai Tháng hành động An toàn, vệ sinh lao động của địa phương.
 19. Các Tập đoàn, Tổng công ty, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh
 20. a) Căn cứ vào các nội dung hoạt động qui định tại Điều 3, xây dựng kế hoạch, nội dung hoạt động và dự toán kinh phí chi tiết triển khai Tháng hành động phù hợp với thực tiễn sản xuất kinh doanh của đơn vị.
 21. b) Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thành viên tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng hành động.
 22. c) Tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm và báo cáo công tác tổ chức Tháng hành động với các cơ quan có thẩm quyền quản lý.

Điều 6. Kinh phí triển khai thực hiện

 1. Kinh phí tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động thực hiện theo qui định tại Điều 3 Quyết định số 87/QĐ-TTg ngày 12/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động.
 2. Đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh: xây dựng kế hoạch, kinh phí triển khai Tháng hành động trong nội dung xây dựng kế hoạch về an toàn, vệ sinh lao động hàng năm của doanh nghiệp theo qui định tại Điều 76 Luật An toàn, vệ sinh lao động.

Điều 7. Chế độ báo cáo

 1. Các doanh nghiệp, cơ sở báo cáo kết quả Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, cơ quan chủ quản có liên quan trước ngày 15 tháng 7 hàng năm theo mẫu qui định tại Phụ lục II.
 2. Các bộ, ngành, tập đoàn, tổng công ty 91, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các địa phương tổng hợp báo cáo kết quả Tháng hành động về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trước ngày 30 tháng 7 hàng năm theo mẫu qui định tại Phụ lục II.

         Điều 8. Điều khoản thi hành

 1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày … tháng …. năm 2016.
 2. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan phản ánh kịp thời về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để nghiên cứu, giải quyết./.

 

Nơi nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
– HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
– Sở LĐTBXH các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
– Công báo;
– Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
– Cổng TTĐT Chính phủ;
– Cổng TTĐT Bộ LĐTBXH;
– Các Vụ, ban có liên quan;
– Lưu VT, ATLĐ.
BỘ TRƯỞNG

 

 

 

Đào Ngọc Dung

Phụ lục I

CHƯƠNG TRÌNH
LỄ PHÁT ĐỘNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

(Kem theo Thông tư số ………/2016/TT-BLĐTBXH ngày …. tháng …. năm 2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

 

 1. Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động của quốc gia
 2. Phát biểu khai mạc và báo cáo tóm tắt công tác an toàn, vệ sinh lao động năm trước của Bộ Lao động – TBXH.
 3. Phát động và truyền tải thông điệp Tháng hành động quốc gia về An toàn, vệ sinh lao động của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ hoặc thành viên Chính phủ
 4. Phát biểu hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động của đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố đăng cai tổ chức.
 5. Phát biểu của Đại diện Tổ chức Lao động quốc tế ILO tại Việt Nam (nếu có)
 6. Khen thưởng về an toàn, vệ sinh lao động cho các tập thể, cá nhân có thành tích tốt về công tác an toàn, vệ sinh lao động.
 7. Phát động thi đua khen thưởng (theo năm hoặc theo giai đoạn)
 8. Hoạt động khác: Ngoài các nội dung trên, có thể tổ chức một số hoạt động khác như phát biểu, truyền tải thông điệp về an toàn lao động của doanh nghiệp hoặc người lao động; ký giao ước thi đua về đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động, biểu diễn văn nghệ…
 9. Lễ mít tinh hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động của các bộ, ngành
 10. Phát biểu khai mạc và báo cáo tóm tắt công tác an toàn, vệ sinh lao động năm trước của Bộ, ngành do Lãnh đạo Cục, Vụ chức năng thực hiện.
 11. Phát động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động của Lãnh đạo Bộ, ngành
 12. Phát biểu hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động của đại diện lãnh đạo đơn vị đăng cai tổ chức
 13. Khen thưởng về an toàn, vệ sinh lao động cho các tập thể, cá nhân có thành tích tốt về công tác an toàn, vệ sinh lao động.
 14. Phát động thi đua khen thưởng (theo năm hoặc theo giai đoạn)
 15. Một số nội dung khác: Ngoài các nội dung chính nêu trên, có thể tổ chức một số hoạt động khác như biểu diễn văn nghệ, phát biểu của người lao động; phát biểu chia sẻ kinh nghiệm về an toàn, vệ sinh lao động của các tổ chức, doanh nghiệp, người lao động; ký giao ước thi đua, cam kết thi đua đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động…

 

III. Lễ mít tinh hưởng ứng Tháng hành động tại các địa phương

 1. Phát biểu khai mạc và báo cáo tóm tắt công tác an toàn, vệ sinh lao động năm trước của lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
 2. Phát động và truyền tải thông điệp Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố.
 3. Phát biểu chỉ đạo của đại diện Lãnh đạo Bộ, ngành, Cục, Vụ có liên quan (nếu có)
 4. Phát biểu hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động của đại diện đơn vị đăng cai tổ chức.
 5. Khen thưởng về an toàn, vệ sinh lao động cho các tập thể, cá nhân có thành tích tốt về công tác an toàn, vệ sinh lao động.
 6. Phát động thi đua khen thưởng (theo năm hoặc theo giai đoạn)

Phụ lục II

BÁO CÁO

TỔNG KẾT THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

 (Kem theo Thông tư số ………/2016/TT-BLĐTBXH ngày …. tháng …. năm 2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

 

 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 2. Công tác chỉ đạo, điều hành: Ban hành văn bản, xây dựng kế hoạch, kiểm tra, giám sát thực hiện.
 3. Lễ phát động, hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động
 4. Hoạt động hưởng ứng của các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp
 5. Ngân sách dành cho Tháng hành động
 6. Ngân sách nhà nước
 7. Ngân sách vận động, huy động từ doanh nghiệp, các tổ chức khác
 8. ĐÁNH GIÁ CHUNG
 9. Những kết quả đã đạt được; bài học kinh nghiệm
 10. Tồn tại, hạn chế
 11. Kiến nghị, đề xuất phương hướng

 

 

BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU TỔ CHỨC THÁNG HÀNH ĐỘNG

(KÈM THEO BÁO CÁO TỔNG KẾT THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG)

 

 

STTCác hoạt độngĐơn vịSố lượngGhi chú
1Tổ chức các lớp tập huấn, huấn luyện trong quý II năm…… hưởng ứng Tháng hành độnglớp
Tổng số lượng người được huấn luyện, trong đó:người
 Huấn luyện cho người quản lý phụ trách công tác An toàn, vệ sinh lao động (nhóm 1)người
Huấn luyện người làm công tác An toàn, vệ sinh lao động ( nhóm 2)người
Huấn luyện cho người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về An toàn, vệ sinh lao động (nhóm 3)
Huấn luyện cho nhóm 4
Huấn luyện cho người làm công tác y tế ( nhóm 5)
Huấn luyện cho An toàn, vệ sinh viên  (nhóm 6)
2Tổ chức tọa đàm, phóng sự, tin, bài đưa tin trên truyền hình, báo chícuộc
3Ấn phẩm, thông tin (Sách, báo, bản tin, tờ rơi,  tranh áp phích)quyển/ tờ
4Tổ chức thi tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động, cháy nổ và thi an toàn vệ sinh viên giỏicuộc
Số lượng người tham giangười
5Tổ chức thanh tra, kiểm tra liên ngành về An toàn, vệ sinh lao động ( Qúy II năm )Cuộc/doanh nghiệp
5Tổ chức thanh tra, kiểm tra từng ngành, về An toàn, vệ sinh lao động( Qúy II năm)cuộc/doanh nghiệp
7Tự kiểm tra ở các doanh nghiệpCuộc
8Đo kiểm tra môi trường lao độngcuộc
9Số lượng doanh nghiệp tiến hành đoDN
10Tổ chức khám sức khỏe cho người lao động ( Quý II năm )cuộc
Tổng số người được khámngười
11Tổ chức mit tinh hưởng ứngcuộc
12Thăm gia đình nạn nhân, người bị nạnNạn nhân/gia đình
13Tổ chức hội thảo/hội nghịcuộc
14Khen thưởng về an toàn vệ sinh lao động:
Tập thể
Cá nhân
15Số vụ tai nạn xảy ra trong quý II vụSo sánh với cùng kỳ Quí II năm trước ( % tăng, giảm)
Trong đó: Tổng số người bị tai nạnngười
Số người chếtngười
Số người bị thương nặngngười
16Kinh phí
Ngân sách nhà nướcTriệu đồng
Kinh phí doanh nghiệp hoặc huy động từ các nguồn hợp pháp khácTriệu đồng

 

Nguồn: antoanlaodong.gov.vn

Tin Liên Quan