Nội dung huấn luyện

NỘI DUNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 2

NỘI DUNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 2

NỘI DUNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 2 NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH  HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG (Nhóm 2 – Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động) Theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định về công tác huấn luyện An toàn, Vệ sinh lao động.Chương trình khung huấn luyện nhóm 2STT NỘI DUNG HUẤN LUYỆN Thời gian huấn luyện (giờ)Tổng số Trong đóLý thuyết Thực hành Kiểm traI Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động 8 8 0 01 Tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động. 6 62 Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn, vệ si

Đọc thêm

NỘI DUNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 1

NỘI DUNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 1

NỘI DUNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 1 NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH  HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG (Nhóm 1 – Người quản lý phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động) Theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định về công tác huấn luyện An toàn, Vệ sinh lao động.Chương trình khung huấn luyện nhóm 1STT NỘI DUNG HUẤN LUYỆN Thời gian huấn luyện (giờ)Tổngsố Trong đóLýthuyết Thựchành KiểmtraI Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động 8 8 0 01 Tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động. 6 62 Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an

Đọc thêm
Trang 2 trên 212