TIÊU CHUẨN VIỆT NAM VỀ AN TOÀN SẢN XUẤT

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM VỀ AN TOÀN SẢN XUẤT
5 (100%) 1 vote

  TIÊU CHUẨN VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG – AN TOÀN SẢN XUẤT

 

TCVN 4744 – 89Qui phạm kỹ thuật an toàn trong các cơ sở cơ khí
TCVN 2287-78Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động – Quy định cơ bản
TCVN 2288-1978Các yêu tố nguy hiểm và có hại trong sản xuất – Phân loại
TCVN 2289-78Quá trình sản xuất – Yêu cầu chung về an toàn
TCVN 2292-78Công việc sơn – Yêu cầu chung về an toàn
TCVN 2293-78Gia công gỗ – Yêu cầu chung về an toàn
TCVN 3146-1986Công việc hàn điện – Yêu cầu chung về an toàn
TCVN 3147 – 90(Soát xét lần thứ 1)Quy phạm an toàn trong công tác xếp dỡ – Yêu cầu chung
TCVN 3673 – 81Bao bì sử dụng trong sản xuất Yêu cầu chung về an toàn
TCVN 4245-96Yêu cầu kỹ thuật an toàn trong sản xuất, sử dụng oxi, axetylen
TCVN 5041 – 89 
(ISO 7731 – 1986)
Tín hiệu báo nguy ở nơi làm việc – Tín hiệu âm thanh báo nguy
TCVN 5308-91Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng

 

Tin Liên Quan