1. Cở sở pháp lý:

Nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 sửa đổi bổ sung các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của BLĐTBXH.

2. Nội dung tư vấn:

Chương I. Điều 1, mục 5 NĐ 140/2018/NĐ-CP “đối tượng tham dự khóa huấn luyện ATVSLĐ”:

1. Nhóm 1: Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương; cấp phó của người đứng đầu theo quy định tại Khoản này được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động.

2. Nhóm 2: Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm: Chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn, vệ sinh lao động của cơ sở; người trực tiếp giám sát về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

3. Nhóm 3: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động là người làm công việc thuộc Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.

4. Nhóm 4: Người lao động không thuộc các nhóm 1, 3, 5, 6 quy định tại khoản này, bao gồm cả người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động.

5. Nhóm 5: Người làm công tác y tế.

6. Nhóm 6: An toàn, vệ sinh viên theo quy định tại Điều 74 Luật an toàn, vệ sinh lao động.

Như vậy, theo quy định pháp luật trên có thể xác nhận người lao động bên bạn, kể cả những người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động hoặc không thì vẫn phải tham gia huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Nội dung huấn luyện của những đối tượng lao động này bao gồm:

– Kiến thức cơ bản về ATVSLĐ

– Chính sách, chế độ về ATVSLĐ

– Kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và phương pháp cải thiện điều kiện lao động

– Nội quy về ATVSLĐ, biển báo, phương tiện bảo vệ cá nhân

– Nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống BNN.

Bạn lưu ý rằng: Định kỳ công ty bạn phải huấn luyện cho những đối tượng lao động này ít nhất 1 năm 1 lần. Chương trình huấn luyện định kỳ được áp dụng như đối với huấn luyện lần đầu tuy nhiên thời gian huấn luyện định kỳ bằng 50% thời gian huấn luyện lần đầu.

Bài viết liên quan