1. Cở sở pháp lý:

Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH Quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động

2. Nội dung tư vấn:

Theo quy định của Điều 4 Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH thì những đối tượng huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động bao gồm:

“1. Nhóm 1: Người làm công tác quản lý (trừ trường hợp kiêm nhiệm theo quy định tại Điểm b, Khoản 2 Điều này) bao gồm:

a) Giám đốc, phó giám đốc các doanh nghiệp; người đứng đầu và cấp phó các chi nhánh trực thuộc doanh nghiệp; người phụ trách công tác hành chính, nhân sự; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương;

b) Chủ nhiệm, phó chủ nhiệm hợp tác xã; chủ hộ kinh doanh cá thể; chủ hộ gia đình có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động;

c) Thủ trưởng và cấp phó: các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; các đơn vị sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị thuộc quân đội nhân dân, công an nhân dân; tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế đóng trên lãnh thổ Việt Nam có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

2. Nhóm 2:

a) Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn lao động, vệ sinh lao động của cơ sở;

b) Người làm công tác quản lý kiêm phụ trách công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động.

3. Nhóm 3:

Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động theo danh mục ban hành kèm theo Thông tư này (phụ lục I).

4. Nhóm 4:

Người lao động không thuộc 3 nhóm nêu trên (bao gồm cả lao động là người Việt Nam, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động).”

Như vậy, theo quy định pháp luật trên có thể xác nhận người lao động bên bạn, kể cả những người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động hoặc không thì vẫn phải tham gia huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Nội dung huấn luyện của những đối tượng lao động này chỉ bao gồm:

– Huấn luyện kiến thức chung về an toàn lao động, vệ sinh lao động (huấn luyện tập trung);

– Yêu cầu về an toàn lao động, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

Thời gian huấn luyện là 16 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra.

Bạn lưu ý rằng: Định kỳ công ty bạn phải huấn luyện cho những đối tượng lao động này ít nhất 1 năm 1 lần. Chương trình huấn luyện định kỳ được áp dụng như đối với huấn luyện lần đầu tuy nhiên thời gian huấn luyện định kỳ bằng 50% thời gian huấn luyện lần đầu.

Bài viết liên quan