MỞ LỚP HUẤN LUYỆN: AN TOÀN CHO ĐỐI TƯỢNG NHÓM 1

(CÁN BỘ QUẢN LÝ)

An toàn trong lao động là một trong những biện pháp quan trọng nhất để giảm thiểu rủi ro, chi phí và đảm bảo an toàn cho sản xuất, là một trong những biện pháp phòng tránh tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp nhằm phổ biến kiến thức an toàn trong sản xuất một cách kĩ lưỡng, tạo môi trường làm việc tự giác. Khi được làm việc trong môi trường an toàn, người lao động sẽ yên tâm tập trung vào sản xuất tạo năng suất lao động cao cho tổ chức. Chính vì vậy mà cán bộ quản lý cần nắm được những kiến thức để đảm bảo môi trường làm việc cho cán bộ công nhân viên được tốt nhất.

Căn cứ vào:

– Luật An toàn vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 25 tháng 06 năm 2015 có hiệu lực từ ngày 01/07/2016.

– Nghị định 44/2016/NĐ-CP ban hành ngày 15 tháng 05 năm 2016 về quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn vệ sinh lao động.

– Thông tư 19/2017/TT-BLĐTBXH ban hành ngày 03 tháng 07 năm 2017 về hướng dẫn thực hiện hoạt động huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động.

– Chức năng, nhiệm vụ của Công ty cổ phần Trí tuệ Sao Mai.

Công ty cổ phần Trí tuệ Sao Mai thông báo mở lớp huấn luyện an toàn cho nhóm quản lý như sau:

1. Đối tượng huấn luyện

Theo Nghị Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính Phủ quy định về công tác huấn luyện An toàn lao động:

Nhóm 1: Người quản lý phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm:

a. Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương;

b. Cấp phó của người đứng đầu theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động.

2. Mục tiêu khóa học và thời gian huấn luyện

a. Mục tiêu của khóa học: Nhằm cung cấp các mô hình quản lý an toàn và các vấn đề quản lý an toàn thực tiễn.

b. Thời gian huấn luyện: thời lượng 16 tiếng (bao gồm cả thời gian kiểm tra).

3. Nội dung huấn luyện

a) Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;

b) Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm: Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công

tác an toàn, vệ sinh lao động; kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.

4. Thông tin khóa học

– Thủ tục khi tham gia huấn luyện bao gồm: 02 ảnh 3×4, CMTND photo.

– Địa điểm:

+ Tại công trường hoặc nhà máy của đơn vị.

+ Tại địa điểm Công ty Cổ phần Trí Tuệ Sao Mai tổ chức.

– Kinh phí:

Phụ thuộc vào số lượng học viên thực tế.

Đơn vị học liên hệ trực tiếp với số hotline để có được mức giá ưu đãi nhất: 0961 381 333 – 0868 262 333 – 024 62 533 433

6. Giấy chứng nhận Sao Mai đủ điều kiện hoạt động

7. Quy trình huấn luyện

8. Thông tin liên hệ

– Tên Công ty: Công ty cổ phần Trí tuệ Sao Mai

– Địa chỉ: Số 339 Vũ Tông Phan, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

– Số điện thoại: 0961381333 – 024 62533433

– Email: saomaismc@gmail.com

Đăng Ký Khóa Học