Thông tư số 28/2021/TT-BLĐTBXH

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về chế độ đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ...

Đọc thêm

An toàn trong không gian hạn chế

Làm việc trong không gian hạn chế là công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động đòi hỏi người lao động khi làm việc trong không gian hạn chế phải được huấn luyện đào tạo về các kỹ năng và nắm...

Đọc thêm

TAI NẠN LAO ĐỘNG NGHIÊM TRỌNG VÌ SAO CHƯA GIẢM?

Tình hình tai nạn lao động (TNLÐ) tuy có giảm nhưng vẫn diễn ra thường xuyên và số vụ đặc biệt nghiêm trọng, cướp đi mạng sống của nhiều người lại có chiều hướng tăng, điển hình như vụ tai nạn sập tường tại...

Đọc thêm

LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

QUỐC HỘI———————Luật số: 84/2015/QH13  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————————————  LUẬT AN...

Đọc thêm